Wordookcoach.nl

Solliciteer nu als Spirituele Coach!

Privacy Policy


Dit is de Privacy Policy voor wordookcoach.nl, toegankelijk via https://wordookcoach.nl


Dit privacybeleid is van toepassing tussen u, de Gebruiker van deze Website en wordookcoach.nl, de eigenaar en aanbieder van deze Website. wordookcoach.nl neemt de privacy van uw gegevens zeer serieus. Dit privacybeleid is van toepassing op ons gebruik van alle Gegevens die door ons worden verzameld of door u worden verstrekt in verband met uw gebruik van de Website.

 

Lees dit privacybeleid aandachtig door.

 

Definities en interpretatie

1. 1. In dit privacybeleid worden de volgende definities gebruikt:

 

Gegevens: gezamenlijk alle informatie die u verstrekt om Coach te worden via de Website. Deze definitie omvat, indien van toepassing, de definities die zijn opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens;

 

Wetgeving inzake gegevensbescherming: alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Richtlijn 96/46/EG (Gegevensbeschermingsrichtlijn) of de GDPR, en alle nationale uitvoeringswetten, voorschriften en secundaire wetgeving, zolang de GDPR van kracht is in het Verenigd Koninkrijk;

 

GDPR: de algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU) 2016/679;

 

wordookcoach.nl: een in Nederland geregistreerd bedrijf.

 

UK and EU Cookiewet: de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 zoals gewijzigd door de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011;

 

Gebruiker of u: een derde partij die toegang heeft tot de Website en niet (i) in dienst is van wordookcoach.nl en handelt in de loop van hun dienstverband of (ii) als consultant of anderszins diensten verleent om Coach te worden en toegang te krijgen tot de Website in verband met de levering van dergelijke diensten; en

Website: de website die u momenteel gebruikt, https://wordookcoach.nl, en alle subdomeinen van deze site, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen voorwaarden.

 

2. 2. In dit privacybeleid, tenzij de context een andere interpretatie vereist:

a. het enkelvoud omvat het meervoud en vice versa;

b. verwijzingen naar subclausules, clausules, schema's of bijlagen zijn verwijzingen naar subclausules, clausules, schema's of bijlagen van dit privacybeleid;

c. een verwijzing naar een persoon omvat bedrijven, bedrijven, overheidsinstanties, trusts en personenvennootschappen;

d. Met "met inbegrip van" wordt bedoeld "met inbegrip van" en zonder beperking";

e, de verwijzing naar een wettelijke bepaling omvat elke wijziging of aanpassing ervan;

f. de kopjes en subrubrieken maken geen deel uit van dit privacybeleid.

 

Omvang van dit privacybeleid

 

3. 3. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de handelingen van Word een Coach en Gebruikers met betrekking tot deze Website. Het is niet van toepassing op websites die toegankelijk zijn vanaf deze Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, links die we eventueel naar social media websites aanbieden.

 

4. 4. Voor de toepassing van de toepasselijke Wet Bescherming Persoonsgegevens is de "wordookcoach.nl" de "verantwoordelijke voor de verwerking". Dit betekent dat wordookcoach.nl bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier uw Gegevens worden verwerkt.

 

Verzamelde gegevens

5. 5. Wij kunnen de volgende gegevens, waaronder persoonsgegevens, van u verzamelen:

a. naam;

b. geboortedatum;

c. geslacht;

d. beroep;

e. contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers;

f. demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses;

g. IP-adres (automatisch verzameld);

h. type en versie van de webbrowser (automatisch verzameld);

i. besturingssysteem (automatisch verzameld);

j. een lijst met URL's die beginnen met een verwijzende site, uw activiteiten op deze website en de site die u verlaat (automatisch verzameld);

in alle gevallen, in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

Hoe wij gegevens verzamelen

6. 6. Wij verzamelen gegevens op de volgende manieren:

a. gegevens door u aan ons worden verstrekt; en

b. gegevens worden automatisch verzameld.

 

Gegevens die door u aan ons worden verstrekt

7. Word een Coach zal uw gegevens bijvoorbeeld op een aantal manieren verzamelen:

a. wanneer u contact met ons opneemt via de Website, per telefoon, post, e-mail of op enige andere wijze;

b. wanneer u zich bij ons registreert en een account aanmaakt om onze producten/diensten te ontvangen;

c. wanneer u gebruik maakt van onze diensten;

in alle gevallen, in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

Gegevens die automatisch worden verzameld

8. 8. Voor zover u de Website bezoekt, verzamelen wij uw gegevens automatisch, bijvoorbeeld:

a. wij verzamelen automatisch enkele gegevens over uw bezoek aan de Website. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van de inhoud en navigatie van de Website en omvat uw IP-adres, de datum, tijd en frequentie waarmee u de Website bezoekt en de manier waarop u de inhoud van de Website gebruikt en ermee communiceert.

b. wij zullen uw Gegevens automatisch verzamelen via cookies, in overeenstemming met de cookie-instellingen van uw browser. Voor meer informatie over cookies en hoe we ze op de Website gebruiken, zie het gedeelte in het menu, getiteld "Cookies". 

Ons gebruik van gegevens

9. 9. Alle of alle bovengenoemde gegevens kunnen van tijd tot tijd door ons worden gevraagd om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van onze Website. In het bijzonder kunnen gegevens door ons worden gebruikt om de volgende redenen:

a. interne administratie;

b. verbetering van onze producten / diensten;

c. om te selecteren wie naar welke derde partij kan worden doorverwezen;

in alle gevallen, in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

10. 10. Wij kunnen uw Gegevens voor de bovengenoemde doeleinden gebruiken indien wij dit noodzakelijk achten voor onze rechtmatige belangen. Als u hier niet tevreden mee bent, hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar aan te tekenen (zie het gedeelte "Uw rechten" hieronder).

 

11. 11. Wanneer u zich bij ons registreert en een account aanmaakt om onze diensten te ontvangen, is de wettelijke basis voor deze verwerking de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het nemen van maatregelen, op uw verzoek, om een dergelijke overeenkomst aan te gaan.

 

Met wie delen wij gegevens met

12. 12. Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende groepen mensen om de volgende redenen:

a. onze werknemers, agenten en/of professionele adviseurs - om te selecteren wie naar welke geestelijke derde kan worden doorverwezen;

b. derde dienstverleners die diensten aan ons verlenen die de verwerking van persoonlijke gegevens vereisen - om het sollicitatieformulier door te sturen naar spirituele websites van derden;

c. relevante autoriteiten - om de opsporing van misdrijven of de inning van belastingen of heffingen te vergemakkelijken;

in alle gevallen, in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

Beveiliging van gegevens

13. 13. Wij zullen technische en organisatorische maatregelen nemen om bijvoorbeeld uw gegevens te beveiligen:

a. de toegang tot uw account wordt gecontroleerd door een wachtwoord en een voor u unieke gebruikersnaam.

b. wij slaan uw Gegevens op op beveiligde servers op.

 

14. 14. Technische en organisatorische maatregelen omvatten maatregelen om eventuele vermeende inbreuken op de gegevens te behandelen. Als u misbruik of verlies van of ongeoorloofde toegang tot uw gegevens vermoedt, laat het ons dan onmiddellijk weten door contact met ons op te nemen via dit e-mailadres: info@wordookcoach.nl.

15. 15. Als u gedetailleerde informatie van Get Safe Online wilt over hoe u uw informatie en uw computers en apparaten kunt beschermen tegen fraude, identiteitsdiefstal, virussen en vele andere online problemen, ga dan naar www.getsafeonline.org. Get Safe Online wordt ondersteund door HM Government en toonaangevende bedrijven.

 

Gegevensbehoud

16. Tenzij een langere bewaartermijn vereist of wettelijk is toegestaan, bewaren wij uw gegevens slechts gedurende de periode die nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doelen te bereiken of totdat u verzoekt om de gegevens te verwijderen.

17. 17. Zelfs als we uw Gegevens verwijderen, kunnen ze blijven bestaan op back-up- of archiefmedia voor wettelijke, fiscale of regelgevende doeleinden.

 

Uw rechten

18. 18. U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw Gegevens:

a. Recht op toegang - het recht om (i) kopieën te vragen van de informatie die wij over u hebben op elk moment, of (ii) dat wij deze informatie wijzigen, bijwerken of verwijderen. Als wij u toegang verlenen tot de informatie die wij over u hebben, zullen wij u hiervoor geen kosten in rekening brengen, tenzij uw verzoek "kennelijk ongegrond of buitensporig" is. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, kunnen wij uw verzoek weigeren. Indien wij uw verzoek weigeren, zullen wij u de redenen daarvoor meedelen.

b. Recht op correctie - het recht op correctie van uw Gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn.

c. Recht om te wissen - het recht om te verzoeken dat wij uw gegevens uit onze systemen verwijderen of verwijderen.

d. Recht om ons gebruik van uw Gegevens te beperken - het recht om ons te "blokkeren" van het gebruik van uw Gegevens of om de manier waarop wij deze kunnen gebruiken te beperken.

e. Recht op dataportabiliteit - het recht om te verzoeken dat wij uw gegevens verplaatsen, kopiëren of overdragen.

f. Recht om bezwaar te maken - het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw Gegevens, ook wanneer wij deze gebruiken voor onze legitieme belangen.

 

19. 19. Om vragen te stellen, uw hierboven uiteengezette rechten uit te oefenen of uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken (indien toestemming onze wettelijke basis is voor de verwerking van uw gegevens), kunt u contact met ons opnemen via dit e-mail adres: info@wordookcoach.nl.

 

20. 20. Als u niet tevreden bent over de manier waarop een klacht die u in verband met uw gegevens door ons wordt behandeld, kunt u uw klacht mogelijk doorverwijzen naar de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. 

 

21. 21. Het is belangrijk dat de gegevens die wij over u bewaren juist en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw gegevens veranderen gedurende de periode dat wij ze in ons bezit hebben.

 

Overdrachten buiten de EU

22. Gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in en overgedragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als onze servers zich in een land buiten de EER bevinden of als een van onze dienstverleners zich in een land buiten de EER bevindt. We delen ook informatie met onze groepsmaatschappijen, waarvan sommige buiten de EER gevestigd zijn.

23. 23. Wij zullen alleen gegevens buiten de EER doorgeven als deze in overeenstemming zijn met de wetgeving inzake gegevensbescherming en de wijze van doorgifte voldoende waarborgen biedt met betrekking tot uw gegevens, bijvoorbeeld door middel van een overeenkomst inzake de doorgifte van gegevens, waarin de huidige modelcontractbepalingen van de Europese Commissie zijn opgenomen, of door het ondertekenen van het EU-VS Privacy Shield Framework, in het geval dat de organisatie die de gegevens ontvangt, in de Verenigde Staten van Amerika gevestigd is.

 
24. 24. Om ervoor te zorgen dat uw Gegevens een adequaat niveau van bescherming krijgen, hebben wij passende waarborgen en procedures ingesteld met de derden met wie wij uw Gegevens delen. Dit zorgt ervoor dat uw Gegevens door deze derden worden behandeld op een manier die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Links naar andere websites

25. 25. Deze Website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten. Wij hebben geen controle over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op uw gebruik van dergelijke websites. U wordt geadviseerd om het privacybeleid of de verklaring van andere websites te lezen voordat u deze websites gebruikt.

 

Veranderingen van bedrijfseigendom en -controle

26. 26. wordookcoach.nl kan, van tijd tot tijd, ons bedrijf uitbreiden of verminderen en dit kan de verkoop en/of de overdracht van de controle over het geheel of een deel van wordookcoach.nl omvatten. Gegevens die door Gebruikers worden verstrekt, waar dit relevant is voor een deel van ons bedrijf, zullen samen met dat deel van ons bedrijf worden overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuwe controlerende partij zal, onder de voorwaarden van dit privacybeleid, toestemming krijgen om de Gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk aan ons werden verstrekt.

 

27. 27. Wij kunnen de Gegevens ook bekendmaken aan een potentiële koper van ons bedrijf of een deel ervan.

 

28. 28. In de bovenstaande gevallen zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd.

 

Cookies

29. 29. Deze Website kan bepaalde Cookies op uw computer plaatsen en er toegang toe krijgen. wordookcoach.nl gebruikt Cookies om uw ervaring met het gebruik van de Website te verbeteren. wordookcoach.nl heeft deze Cookies zorgvuldig gekozen en heeft stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde wordt beschermd en gerespecteerd.

 

30. 30. Alle Cookies die door deze Website worden gebruikt, worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Britse en EU-cookiewetgeving.

 

31. 31. Voordat de Website cookies op uw computer plaatst, krijgt u een berichtenbalk te zien met uw toestemming om deze cookies in te stellen. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van Cookies, stelt u Word een Coach in staat om u een betere ervaring en service te bieden. U kunt, indien u dat wenst, toestemming weigeren voor het plaatsen van Cookies; het is echter mogelijk dat bepaalde functies van de Website niet volledig of niet naar behoren functioneren.

 

32. 32. U kunt ervoor kiezen om Cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het helpmenu van uw internetbrowser.

 

33. 33. Het is aan te raden dat u ervoor zorgt dat uw internetbrowser up-to-date is en dat u de hulp en begeleiding van de ontwikkelaar van uw internetbrowser raadpleegt als u niet zeker weet of u uw privacy-instellingen kunt aanpassen.

 

34. 34. U kunt ervoor kiezen om cookies te allen tijde te verwijderen; u kunt echter alle informatie verliezen die u in staat stelt om de Website sneller en efficiënter te bezoeken, inclusief, maar niet beperkt tot, personalisatie-instellingen.

 

35. 35. Voor meer informatie over cookies in het algemeen, inclusief hoe u ze kunt uitschakelen, verwijzen wij u naar aboutcookies.org. U vindt er ook informatie over hoe u cookies van uw computer kunt verwijderen.

 

Algemeen

36. 36. U mag uw rechten onder dit privacybeleid niet overdragen aan een andere persoon. Wij kunnen onze rechten onder dit privacybeleid overdragen wanneer wij redelijkerwijs geloven dat uw rechten niet worden aangetast.

 

37. 37. Als een rechtbank of bevoegde autoriteit van mening is dat een bepaling van dit privacybeleid (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, zal die bepaling of deel van de bepaling, voor zover nodig, geacht worden te zijn verwijderd, en de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van dit privacybeleid zullen niet worden aangetast.

 

38. 38. Tenzij anders overeengekomen, zal geen enkele vertraging, handeling of verzuim van een partij bij de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat, of enig ander, recht of rechtsmiddel.

 

39. 39. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van Engeland en Wales. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse en Welshe rechtbanken.

 
Wijzigingen in dit privacybeleid

40. wordookcoach.nl behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen zoals wij dat van tijd tot tijd nodig achten of zoals wettelijk vereist kan zijn. Eventuele wijzigingen zullen onmiddellijk op de Website worden geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het privacybeleid te hebben aanvaard bij uw eerste gebruik van de Website na de wijzigingen. 

U kunt contact opnemen met wordookcoach.nl via e-mail op info@wordookcoach.nl.Naamsvermelding

1 mei 2019

Dit privacybeleid is opgesteld met behulp van een document van Rocket Lawyer.

(https://www.rocketlawyer.co.uk).